MI SMO

A&L TOURS DOO ORAŠAC

Nalazimo se u istorijskom Orašcu, nedaleko od mesta I srpskog ustanka. A&L tours kancelarije ima u sklopu turističkog kompleksa Vile Aleksandar koji je objekat u našem vlasništvu i radi isključivo sa organizovanim grupama dece.

Pored našeg objekta imamo još pet objekata za smeštaj dece koji su u našem dugoročnom zakupu i sa kojima sarađujemo godinama unazad vrlo uspešno. 

Naši gosti su deca iz cele Srbije iz osnovnih škola i predškolskih ustanova, a takođe imamo saradnju sa brojnim turističkim agencijama u skoro svim gradovima Srbije.

A&L tours je Licencirani Organizator putovanja i puno pažnje poklanjamo odabiru smeštajnih objekata, prevoza i kvalitetu programa .

Zadovoljne
dece
0
Mesta
u smeni
0
Odličnih objekata

dečiji i omladinski turizam

Rekreativna nastava ili nastava u prirodi je važan segment pored izleta i ekskurzija u dečijem i omladinskom turizmu. Ono što je bitnije od ove, tek definicije pojma je što je rekreativna nastava jako botan deo odrastanja i socijalizacije svakog deteta.

Deca su najosetljivija kategorija društva a dečija putovanja najzahtevniji zadatak nas turističkih radnika.

Bilo da dete prvi put kreće na put sa svojim vrtićem ili školom, prvi put bez roditelja ili je već iskusni mali putnik, ključno je da istom pažnjom pristupimo organizaciji putovanja.

Naš imperativ su pet ključnih stvari na kojima oslanjamo taj proces.

BEZBEDNOST

Bezbedno okruženje, objekti van većih saobraćanica su svakako na prvom mestu.

OBJEKTI

Kvalitetna ishrana, dobra higijena i prateći sadržaji su presudni u odabiru objekata.

PREVOZI

Kvalitetni turistički autobusi garantuju bezbednost dece na putu i time se vodimo.

ANIMACIJA

Program rekreacije i animacije dece je ključan za kvalitetno provedeno vreme na rekreativnoj nastavi.

LEKARSKA ZAŠTITA

Lekar u objektu koji je prisutan 24h i opremljen osnovnim lekovima i priborom za prvu pomoć je obavezan deo svakog našeg programa.

happy kid in retro vest and cap holding suitcase and looking at camera

5 KLJUČNIH STVARI ZA REKREATIVNU NASTAVU

Kada su ispunjeni ovi elementi to uliva sigurnost svakom roditelju koji svoje dete šalje na rekreativnu nastavu.

 

TU SMO DA POMOGNEMO

Šta morate znati kada
su u pitanju turističke agencije?

Postoje dve vrste Licence za turističke agencije , Licenca Organizatora putovanja i Licenca za posrednika u prodaji turističkog putovanja. Posrednik agencija dužna je da ima Ugovor o prodaji aranžmana sa Organizatorom putovanja, kao i da ga jasno istakne na programu putovanja koji prodaje.

Jako je važan prvi korak da proverite poseduje li agencija licencu , o tome ćemo u nastavku govoriti.

Odgovor je NE. Za organizaciju putovanja morate biti regisrovani kao turistička fima i posedovati odgovarajuću Licencu Ministratsva turizma.

Putovanje za sopstvene potrebe prepoznaje Zakon i definiše ga na sledeći način :

IZ ZAKONA O TURIZMU :

9. Turistička putovanja za sopstvene potrebe

Član 84

Sindikalne organizacije, udruženja penzionera, ferijalne, studentske, izviđačke i planinarske organizacije i ustanove socijalne i dečje zaštite, kao i druga udruženja i organizacije (u daljem tekstu: organizacija), mogu samo za svoje članove, odnosno korisnike, u skladu sa svojim statutom, organizovati putovanje za sopstvene potrebe ili izlet (u daljem tekstu: putovanje), bez svrhe sticanja dobiti.

Organizacija je dužna da utvrdi godišnji plan putovanja (u daljem tekstu: plan putovanja) i dostavi ga turističkoj inspekciji, u roku od sedam dana, od dana usvajanja.

Plan putovanja koji nije dostavljen turističkoj inspekciji smatraće se kao da nije ni donet.

Plan putovanja aktom usvaja nadležni organ organizacije, utvrđen statutom.

Član 85

Organizacija koja je utvrdila plan putovanja dužna je da istovremeno sa planom putovanja dostavi turističkoj inspekciji podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju, statut, podatke o broju članova kao i akt iz člana 84. stava 4. ovog zakona.

U slučaju promene plana putovanja organizacija je dužna da novi plan putovanja dostavi turističkoj inspekciji najkasnije pet dana od dana usvajanja tog plana.

U slučaju promene dokumenata i podataka iz stava 1. ovog člana organizacija je dužna da nova dokumenta i podatke dostavi turističkoj inspekciji najkasnije pet dana od dana nastanka promene.

Član 86

Organizacija može da realizuje samo ona putovanja koja su predviđena planom putovanja i kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Organizacija je dužna da svako putovanje prijavi turističkoj inspekciji, najkasnije pet radnih dana pre otpočinjanja putovanja.

Uz prijavu iz stava 2. ovog člana organizacija je dužna da dostavi program putovanja sa bitnim elementima iz člana 72. stav 1. ovog zakona, spisak putnika sa dokazom o članstvu i dr.

Organizacija je dužna da u programu putovanja posebno istakne obaveštenje da za putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Putovanje se ne može javno oglašavati i reklamirati, osim davanja obaveštenja članovima odnosno korisnicima.

Član 87

Organizacija je dužna da vodi evidenciju ugovora o putovanju i podataka iz ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga prevoza, smeštaja, usluga turističkih profesija i drugih usluga iz programa putovanja.

Organizacija je dužna da za svako putovanje vodi i evidenciju koja naročito sadrži:

1) podatke o putniku (ime, prezime, broj članske karte sa datumom izdavanja i kontakt podatke);

2) mesto, datum i vreme početka i završetka putovanja, opis odredišta putovanja i periode boravka sa datumima;

3) podatke o vrsti prevoza i svojstvima prevoznog sredstva koje se koristi;

4) podatke o smeštajnom objektu (vrsta i naziv, lokacija i kategorija prema važećim propisima zemlje u kojoj se objekat nalazi i sadržaje koje objekat ima);

5) podatke o broju noćenja, vrsti i broju usluga i ukupnom broju dana putovanja;

6) prodajnu cenu putovanja sa uslugama, koje su obuhvaćene tom cenom;

7) cenu onih fakultativnih usluga, koje nisu obuhvaćene prodajnom cenom;

8) način i dinamiku plaćanja putovanja;

9) cilj i svrhu putovanja, usaglašeni sa aktom o osnivanju, odnosno statutom.

Evidencije iz st. 1. i 2. ovog člana vode se po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka i kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu.

Ugovori i dokumentacija iz stava 1. ovog člana moraju biti na srpskom jeziku ili dvojezični od kojih je jedan srpski jezik.

Izuzetno ugovori i dokumentacija iz stava 1. ovog člana mogu biti na stranom jeziku ali je organizacija dužna da obezbedi njihov prevod, overen od strane ovlašćenog lica.

Podaci sadržani u ugovoru iz stava 1. ovog člana moraju biti istiniti.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana može se čuvati na trajnom nosaču zapisa.

Član 88

Putovanje koje nije u planu putovanja ili podaci o putovanju koji nisu evidentirani na način iz člana 87. st. 1. i 2. ovog zakona, a imaju elemente turističkog putovanja u smislu ovog zakona smatraće se turističkim putovanjem, za čije je organizovanje i realizovanje potrebna licenca iz člana 54. ovog zakona.

Upoznajte se sa Zakonom o turizmu :

Zakon o turizmu (paragraf.rs)

Neophodno je da na svakoj ponudi bude istaknut broj Licence, datum izdavanja a takođe možete uvek zatražiti od Organizatora putovanja – agencije sa kojom sarađujete da Vam dostavi na uvid. 

Takođe je brži način da proverite direktno na APR-u klikom na :

Агенција за привредне регистре | Turističke agencije organizatori putovanja (apr.gov.rs)

IZ ZKONA U TURZMU : 4.2. Garancija putovanja

Član 58

Garancijom putovanja usled insolventnosti organizatora putovanja posebno se obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika.

Garancijom putovanja radi naknade štete obezbeđuje se naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja.

Član 59

Korisnik garancije putovanja je lice koje u skladu sa ovim zakonom ima pravo na naknadu troškova, i to:

1) lice koje je izmirilo troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska;

2) putnik u slučaju neispunjenja, delimičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja.

Član 60

Garanciju putovanja u propisanom iznosu, kao i propisan depozit u zavisnosti od kategorije licence, organizator putovanja mora da ima za sve vreme trajanja licence.

Garancijom putovanja ne mogu se ograničiti prava lica iz člana 59. ovog zakona na naknadu u skladu sa ovim zakonom.

Sva turistička putovanja prodata u periodu trajanja licence i izdate garancije putovanja obezbeđuju se iz te garancije, bez obzira na period realizacije turističkog putovanja.

Član 61

Ministar bliže propisuje vrstu, visinu i uslove garancije putovanja, visinu depozita, u zavisnosti od kategorije licence, načine aktiviranja, namenu sredstava, kao i druge uslove koje mora da ispuni organizator putovanja.

ZAKON O TURIZMU :

Zakon o turizmu (paragraf.rs)

Istina da se do sada nije medijski ispratilo sankcionisanje i kažnjavanje sportskih klubova, vaspitnih ustanova ili pojedinaca koji rade sami na način što bukiraju hotel i autobus i povedu decu na put.

Kada čujete ” mi ne želimo preko agencije jeftinije nam je da radimo sami” to je ravno tome da čujete ” mi ne želimo da stanemo na crveno svetlo na semaforu”.

Kazne su velike , odgovornost još veća. Uvek može da se desi da hotel ne primi grupu, prebukira ili prevoznik otkaže vožnju i da grupa ne otputuje kada ne radite “preko agencije” ne postoji finansijska zaštita niti obeštećenje putnika. Da ne pominjemo kazne i inspekcije i kakvu odgovornost povlači ovakav način rada.

Zaista nisu agencije tu da “uzimaju novac i ne rade ništa”.

  • Ugovor o zakupu kapaciteta ili saradnji koji Vam garantuje da ćete dobiti termin i mesta koja ugovarate
  • Ugovor sa prevoznicima, kontrola tehničke dokumentacije za polaske grupe, priprema za put i pregled saobraćajne policije, zamena autobusa ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti
  • Angažman proverenih rekreatora i praćenje programa realizacije aktivnosti sa decom
  • Angažman lekara i obezbeđivanje potrebnih lekova i pribora za prvu pomoć
  • Sve potrebne brošure, promo materijal, programi i jasno koncipiranje ponude
  • Izrada plana puta sa shemom smeštaja, jelovnikom, mesto postavljanja autobusa i svim bitnim informacijama ( možete pogledati na našoj stranici Najčešća pitanja )
  • Praćenje realizacije putovanja, komunikacija sa prevoznicima, objektom, rekreatorima i lekarima
  • Izdavanje garancije putovanja koje putnike osigurava od insolventnosti kao i bilo kog segmenta eventualno ne ispoštovane usluge

NAŠI OBJEKTI ZA SMEŠTAJ DECE

Objekte za smeštaj dece na nastavi u prirodi biramo pažljivo. Ključ nam je bezbedno okruženje, da su udaljeni od većih saobraćajnica, da imaju iskustva u radu sa decom, kvalitetnu i domaću hranu, odličnu higijenu i lepo okruženje.

Naši objekti su ili u vlasništvu ili zakupu što nam nudi mogućnost da utičemo na kvalitet realizacije programa kao i potpuno raspolaganje nad raspoloživim terminima.

Naši objekti su jedni od najboljih na tržištu za dečiji i omladinski turizam. Sadržaji koje nude su po meri deteta 21veka .

ORAŠAC

Kompleks
Vile Aleksandar

GUČEVO

Kompleks
Budimlija Resort

KOPAONIK

Hotel
Srebrna Lisica

ZLATIBOR

Odmaralište
Sunčani breg

OPLENAC

Hotel
Oplenac Topola

IVANJICA

Hotel
Park Ivanjica

UTISCI SARADNIKA

Na Google recenzijama smo 5,00 nekako, lepše je reži nego 5* obzirom da se bavimo dečijim i omladinskim turizmom. Naša misija jesu zadovoljni saradnici i naši najmlađi gosti a najveći uspeh je kada nam se grupe vraćaju i kada nakon dugo godina saradnja preraste u prijateljstvo sa potpunim poverenjem.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim našim saradnicima, divnim ljudima koji su ogroman deo naše firme i naše kuće, na rečima koje su nam uputili i na svim sjajnim godinama saradnje koje su za nam i pred nama.

Hvala Vam ! 

Tim A&L tours doo Orašac

 

NAŠI SARADNICI

BUDIMO U KONTAKTU

Proverite slobodne termine